Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (dalej „Administrator” lub „PAŻP”). 
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@pansa.pl lub telefonicznie pod numer: […]. 
 3. Przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) oraz adres poczty elektronicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO (niezbędność do wykonania umowy) – w celu wykonania umowy zawartej w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną, polegającą na udostępnieniu formularza kontaktowego i kontakcie z Panią/Panem w celu udzielenia pomocy, w tym przesłania odpowiedzi, zapewnienia funkcjonalności składanych PAŻP zapytań oraz przekazywania Pani/Pana zapytań odpowiednim komórkom PAŻP;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO (prawnie uzasadniony interes PAŻP), tj:  –  dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. zarzutami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz PAŻP (w tym w zakresie archiwizacji lub niszczenia dokumentów);
  2. podmioty świadczące obsługę informatyczną oraz usługi kurierskie na rzecz PAŻP.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów z siedzibą w państwie spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego),
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (punkt 4 b) powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych na tej podstawie, chyba że Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Wszystkie żądania w tym zakresie można kierować drogą elektroniczną (adres: inspektorochronydanych@pansa.pl) lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie składane w ramach formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej https://www.pansa.pl/kontakt. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na ww. zapytanie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.